jewish tallit, prayer shawls, menorah,shofar, mezuzah

Candlesticks-Hand made by artist

Silver Plated Candlesticks (1)
Silver Plated Candlesticks (2)

Brass Candlesticks

Electric Candlesticks

Kiddush Cup Collection

Silver Plated Kiddush Cups (1)
Silver Plated Kiddush Cups (2)

Pewter/Metal Kiddush Cup (1)
Pewter/Metal Kiddush Cup (2)

Wood/Ceramic Kiddush Cups

Kiddush Cups-Handmade by Artist

Challah Accessories (1)
Challah Accessories (2)
Challah Accessories (3)

Shabbat Accessories (1)
Shabbat Accessories (2)

Hanukkah

Hanukkah Menorahs

Electric Menorahs

Large Display Menorahs

Traditional Menorahs (1)
Traditional Menorahs (2)
Traditional Menorahs (3)

Contemporary Menorahs (1)
Contemporary Menorahs (2)
Contemporary Menorahs (3)
Contemporary Menorahs (4)