jewish tallit, prayer shawls, menorah,shofar, mezuzah